Termes i Condicions

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús del servei del lloc web www.canpuxic.cat, amb marca comercial Can Puxic que en Francesc Ribas amb domicili social c/Munt 16 1er 08392 Sant Andreu de Llavaneres, DNI 38856170-Q i telèfon 685523578, n’es titular. La utilització del lloc web www.canpuxic.cat, atribueix la condició d’usuari del lloc web www.canpuxic.cat (en endavant, “l’Usuari”) i expressa la conformitat plena i sense reserves, de l’Usuari, a tots i cadascun dels Termes i Condicions, respecte de la versió publicada per Can Puxic en el moment d’accés de l’Usuari al lloc web www.canpuxic.cat, ja que els mateixos poden patir modificacions. Per això, l’Usuari, ha de llegir detingudament el contingut dels presents Termes i Condicions, en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar el lloc web www.canpuxic.cat. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlids i aplicables els Termes i Condicions que estiguessin exposats al lloc web www.canpuxic.cat en el moment que l’usuari faci ús dels serveis que presta Can Puxic a través del lloc web www.canpuxic.cat.

L’accés i/o la utilització d’aquests serveis i continguts expressa la sencera i incondicional acceptació per part de l’usuari dels Termes i Condicions en la versió publicada per Can Puxic al seu lloc web www.canpuxic.cat en el moment en què es produeixi l’accés i/o utilització.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquests Termes i Condicions així com haver llegit i entès el contingut dels mateixos. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc web i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Condicions d’accés i utilització del lloc web

L’Usuari haurà de registrar-se com a tal, emplenant el formulari a aquest efecte, rebent un nom d’usuari identificatiu i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, i que permetran que l’Usuari formalitzi amb Can Puxic la compra d’aquells productes en els quals estigui interessat.

El registre com a client és gratuït. L’Usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d’usuari que l’Usuari decideixi per accedir als serveis. L’Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels serveis per qualsevol tercer que empri a aquest efecte la contrasenya i nom d’usuari amb motiu d’una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l’Usuari.

Per prevenir aquesta situació, en el supòsit de pèrdua de la seva contrasenya i nom d’usuari, si us plau poseu-vos immediatament en contacte amb nosaltres. Només és vàlid un client per adreça de lliurament, podent així el mateix client tenir diferents adreces de lliurament associades a un mateix compte d’usuari.

Ús de Vals de Descompte

Tots els vals de descompte  facilitats per email o altres mitjans digitals als seus clients tindran una validesa màxima d’1 mes, a menys que s’especifiqui el contrari. L’aplicació d’un val de descompte pot quedar supeditada a una compra per un import mínim determinat en el cas de coexistir amb una promoció en la qual les despeses d’enviament tinguin cost zero (0 euros).

Els usuaris que facin ús de vals de descompte a Can Puxic hauran de tenir en compte que poden no ser acumulables.

Can Puxic es reserva el dret de cancel·lar els vals de descompte quan observi un ús fraudulent o indegut del sistema de generació de vals. Es considera ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per vals, entre d’altres, l’enviament d’invitacions entre comptes de email de la mateixa persona o l’ús de vals de la mateixa campanya en diferents comandes del mateix usuari o lliurar en la mateixa direcció postal. Així mateix, Can Puxic  es reserva el dret a anul·lar tots els vals de descompte associats als comptes sospitoses d’ús indegut del sistema de vals.

Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut del sistema de descompte per vals el fet d’usar un mateix compte de PayPal per a realitzar el pagament de més d’1 comanda fent ús del mateix cupó de descompte o usant vals descompte d’invitacions amb l’objectiu d’autoconvidar, encara que es tracti d’usuaris registrats amb diferent compte de email que comparteixin una mateixa adreça de lliurament.

De la mateixa manera, es consideraria un ús fraudulent l’ús de diferents comptes de email per a l’ús d’un mateix val de descompte creat i publicitat com un val vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i/o adreça postal de lliurament. En tot cas, Can Puxic es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivades de l’ús d’aquests vals de descompte, havent de retornar l’import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests vals i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desembolsats pels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web www.canpuxic.cat de manera conforme amb la llei, amb el que disposa en aquests Termes i condicions, la moral, els bons costums, l’ordre públic, i els usos generalment acceptats, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar el lloc web www.canpuxic.cat amb fins o efectes il·lícits.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Can Puxic pugui patir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès pels presents Termes i Condicions.

Modalitats de comanda, preu i costos d’enviament

Els usuaris tenen la possibilitat de realitzar totes les seves comandes des del lloc web: www.canpuxic.cat. L’Usuari es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i comptes de PayPal, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de www.canpuxic.cat.

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, l’Usuari declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat dels presents Termes i Condicions.

Les dades registrades per Can Puxic constitueixen la prova de les transaccions fetes entre canpuxic.cat i els usuaris.

Can Puxic confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un email. Per aquest motiu, i per motius de seguretat, no es permet la creació de comptes d’usuari a Can Puxic mitjançant serveis d’email temporals com ara (però no limitats a) Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

La informació contractual es presenta en català.

Les despeses d’enviament es calcularan en funció de les característiques dels productes de cada comanda i de la localització de l’usuari.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos.

Can Puxic  es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d’error tipogràfic manifest.

Can Puxic  es reserva el dret de cancel·lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport econòmic o operacionalment viable. Igualment, Can Puxic  es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú i es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

Can Puxic farà tot el possible per complaure a tots els seus usuaris a la demanda dels productes. En cas de no disposar del producte després d’haver-se realitzat la comanda, l’usuari serà informat bé per email o bé per telèfon – al telèfon que l’usuari hagi registrat – del fet, i se li oferirà una alternativa de producte o bé es cancel·larà la totalitat de la comanda, o bé de la modificació inclòs el seu corresponent import econòmic.

En aquest cas, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta utilitzada en la compra i de les condicions de cada entitat bancària.

Pagament

El pagament de les compres s’efectua per PayPal o targeta de crèdit.

Seguretat

Per a la seva seguretat, Can Puxic  ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor.

Fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Can Puxic no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.

Entrega

Les entregues es realitzaran segons dades de l’empresa de transport, en un plaç de 24h-48h un cop rebut el pagament de la comanda. Amb caràcter general, les comandes confirmades abans de les 13h s’entregaran l’endemà i les comandes confirmades a partir de les 13h es consideraran com a comanda pel dia següent, amb entrega aproximada 48h. Les comandes confirmades divendres no s’entregaran fins dimarts.

Per tal de que el client tigui sempre el producte més fresc possible, Can Puxic  farà tot el possible per lliurar en temps i forma especificats durant el procés de compra.

Cada vegada que es vagi a enviar una comanda, el comprador rebrà un email després del pagament de la comanda.

La comanda estarà disponible a la web una vegada es confirmi el pagament, a partir de l’emissió de l’email. Aquesta comanda de compra original inclou l’IVA.

Can Puxic demanarà a l’usuari que triï el lloc de lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on vol que se li
lliuri el producte, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte per part del transportista al client en el lloc assenyalat en el moment de la seva contractació, materialitzat pel sistema de control utilitzat pel transportista.

Les reserves i reclamacions han d’anar dirigides a Can Puxic per email a info@canpuxic.cat. En cas que el seu paquet arribi trencat, mullat, reprecintat o cregui que el contingut s’ha vist malmés, és important que ho faci constar a l’albarà del transportista en el moment del lliurament, i ens indiqui la incidència per email a l’adreça info@canpuxic.cat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

Zones d’entrega

La zona de lliurament coberta per Can Puxic és la Provincia de Barcelona. Per altres destinacions consultar per email a l’adreça info@canpuxic.cat.

Devolució

Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del info@canpuxic.cat i intentarem trobar la millor solució.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Can Puxic no podria considerar-se com responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d’existències o no disposar del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi, entre d’altres.

Els presents Termes i Condicions es regeixen per la llei espanyola.

En cas de litigi, l’usuari es dirigirà en primera instància a Can Puxic per obtenir una solució amistosa.

S’interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua catalana i es realitzaran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als tribunals del domicili del client, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de
l’usuari.

Els presents Termes i Condicions s’interpretaran en llengua catalana.

Modificació de les condicions generals de venda

Can Puxic es reserva el dret a modificar els Termes i Condicions sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Aquests canvis han de ser acceptats per l’usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina www.canpuxic.cat.

Els usuaris de Can Puxic que no estiguin conformes amb les modificacions dels Termes i Condicions, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis de Can Puxic.

Si qualsevol terme inclòs en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els continguts mostrats, les marques i noms comercials, tant de caràcter visual com de text, esmentats en aquest lloc web són propietat exclusiva dels seus respectius i legítims propietaris. Can Puxic fa un ús legal d’ells per designar els continguts, d’acord amb les limitacions del dret de marca.

Sobre Can Puxic

www.canpuxic.cat és el lloc web on la marca Can Puxic ven els seus productes. Aquest és propietat de Francesc Ribas amb domicili c/munt 16 1er, 08392 Sant Andreu de Llavaneres.

Denegació i retirada de l’accés al lloc web www.canpuxic.cat i/o serveis

Can Puxic es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web www.canpuxic.cat i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, per iniciativa pròpia o a instància d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions o la normativa que sigui aplicable.